فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی- درباره نشریه
مشخصات فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رتبه علمی: علمی پژوهشی(علوم انسانی)
 دوره انتشار: فصلنامه
1027-9024 ISSN
شروع انتشار: 1369
صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر مسئول: حسین میرشجاعیان حسینی

 سردبیر: محسن مهرآرا
 معاون سردبیر : علیرضا نظری
مدیر داخلی :  عادل حنیفی 

مدیر وبگاه : الهه رشیدی

ویراستار:  مهدی ابوطالبی یزدی

پایگاه های نمایه کننده نشریه: ISCوSID

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی:
http://qjerp.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب