فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

محسن ابراهیمی (دانشیار دانشگاه خوارزمی)

فتح الله تاری (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)

فرهاد خداداد کاشی (استاد دانشگاه پیام نور)
حسن درگاهی(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

تیمور رحمانی (دانشیار دانشگاه تهران)

سید محمد رضا سید نورانی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)

مهدی صادقی شاهدانی (دانشیار دانشگاه امام صادق (ع))

حسین عباسی نژاد (استاد دانشگاه تهران)

حمید کردبچه (دانشیار دانشگاه الزهرا )
غلامرضا کشاورز حداد(دانشیار دانشگاه شریف)

داوود منظور (دانشیار دانشگاه امام صادق (ع))

محسن مهر آرا(استاد دانشگاه تهران)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی:
http://qjerp.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب