فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این فصلنامه که با هدف تعمیق و توسعه همکاری دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و نهادهای پژوهشی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و کاربردی شدن تحقیقات اقتصادی کشور که از سال 1372 منتشر می‌شود، مطابق با مجوز شماره 163454 مورخ 23/8/1390 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از شماره 54، تابستان 1389با رتبه علمی – پژوهشی منتشر می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی:
http://qjerp.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب