فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی- اطلاعات تماس
آدرس پستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تهران، میدان امام خمینی خیابان داور وزارت امور اقتصادی ودارایی ساختمان معاونت امور اقتصادی

 برای تماس با مدیرداخلی فصلنامه با آدرس ایمیل hanifi.a@mefa.gov.ir مکاتبه نمایید.
شماره تماس ما:   39903369-39903252

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی:
http://qjerp.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب