Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Economic Research and Policies

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادیVolume 18, Number 53 (2010-4)


بررسی روش‌های قیمت‌گذاری LNG در جهان
بررسی روش‌های قیمت‌گذاری LNG در جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام سبک ایران
مدل‌سازی بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام سبک ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی مزیت نسبی و رقابتی صنعت پودر شوینده در ایران
ارزیابی مزیت نسبی و رقابتی صنعت پودر شوینده در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سطح زیر‌کشت،تولید و سیاست‌های حمایتی گندم طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه
بررسی سطح زیر‌کشت،تولید و سیاست‌های حمایتی گندم طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بخش کشاورزی
تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بخش کشاورزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ایران
تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR) (مطالعه موردی ایران)
هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR) (مطالعه موردی ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles